۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
معرفي كاركنان آموزش

 نام و نام خانوادگی: زهرا خدایاری

تحصیلات:پرستاری

سمت: کارشناس گروه پزشکی
تلفن: 05437210483
داخلی:119
ایمیل: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی:مریم معلوم زهی
تحصیلات: کاردانی بهداشت محیط
سمت: کارشناس مامایی پیوسته
تلفن:05437210483
داخلی: 119
ایمیل :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:سیده فلورا حبیبی

تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: کارشناس اموزش
تلفن:05437210483
 داخلی: 119
ایمیل: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:مهری شیرانی

تحصیلات: کاردانی حسابداری
سمت: کارشناس گروه مامایی
تلفن:05437210483
داخلی:119
ایمیل: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی:عاطفه رس

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت 
سمت: کارشناس گروه فوریت های پزشکی
تلفن:05437210483
داخلی: 119
ایمیل: 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 نام و نام خانوادگی:سمیه برهانی

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

 سمت:کارشناس  گروه اتاق عمل 

تلفن :05437210483
داخلی: 119
ایمیل: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:نورجهان استادی

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس گروه پرستاری
تلفن: 05437210483

داخلی:119
ایمیل:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:سودابه آزاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
سمت: کارشناس پزشکی 
تلفن: 05437210483
داخلی:119
ایمیل: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 نام و نام خانوادگی:نعیمه امین

تحصیلات:کارشناس ادبیات

 سمت:کارشناس پرستاری

تلفن :054327210483
داخلی:119
ایمیل: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 نام و نام خانوادگی:مهری میرکازهی

تحصیلات: کارشناس امور حقوقی

 سمت:کارشناس اتاق عمل و هوشبری

تلفن :05437210483
داخلی:119
ایمیل: 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

1.انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان

2.تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان جدید  الورود و انتقالی

3.بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویی پرستاری و مامایی از زمان پذیرش در دانشکده تا فارغ التحصیلی : شامل کنترل پرونده آموزشی ،گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ، اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها،رعایت پیش نیاز دروس و.....

4.هماهنگ بودن با مدیر گروه و اساتید مشاور رشته پرستاری و مامایی در امور مربوط به دانشجویان ، پیگیری و تکمیل فرمهای ارزشیابی و طرح درس گروه و....

5.صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

6.مسئولیت اداره امور کلاس ها طبق برنامه

7.کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان

8.راهنمایی کلیه دانشجویان در انجام امور آموزشی تحت وب

9.تهیه امور دانشجویان شاغل به تحصیل ،ممتاز ،مشروط و فارغ التحصیل در هر نیمسال در صورت لزوم

10.آماده کردن زونکن امتحانات و نمرات پایان ترم

11.بایگانی کلیه نامه های رسیده و رونوشت نامه های ارسالی و سایر اوراق مربوط به آموزش در زونکن های مربوطه

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/07
تعداد بازدید:
13047
Powered by DorsaPortal